کارفرما  محل اجرا مدت پیمان ناظر مقیم
معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد بلوار میامی ۳ ماه جناب مهندس اورعی