کارفرما        محل اجرا مدت پیمان ناظر مقیم
معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان رضوی اراضی کشاورزی روستای خرم شهر رباط سنگ ۳ ماه جناب مهندس عمومی

 

 

شرکت کیان آب شرق