کارفرما:معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان رضوی                                                   محل اجرا: اراضی کشاورزی روستای بوری آباد شهرستان تربت حیدریه

مدت پیمان:۶ ماه                                                                                                                   ناظر مقیم:جناب مهندس سلطانزاده