پروژه تجهیز چاه دوشابک
پروژه کانال انتقال فاضلاب
پروژه تجهیز مجتع سمیعی
پروژه قنات بلندپی