طراحی و اجرای فضای سبز ویلای آقای محمدی

محل اجرا:شاندیز 

مدت طراحی و اجرا:۴۵ روز